បង្គោលភ្លើង S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

បង្គោលភ្លើង បង្គោលភ្លើងផលិតនិងលក់បង្គោលភ្លើងដែលប្រើតាមដងផ្លូវ បង្គោលដែលប្រើកោសិកាថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ បង្គោលដាក់កាមេ

read more

บรรจุภัณฑ์พลาสติก

บรรจุภัณฑ์พลาสติก แบ่งตามวิธีบรรจุและวิธีการขนถ่าย สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท1.1 บรรจุภัณฑ์พลาสติก เฉพาะหน่วย (Individual Package) คือ บรรจุภั

read more